• Bij pijnklachten dient eerst een arts geraadpleegd te worden. Ik zal u altijd adviseren om een arts te raadplegen als ik dat raadzaam vindt.

• Vooraf vindt er altijd eerst een, gratis, vrijblijvend telefonisch consult plaats. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

• In een uitgebreid intakegesprek stelt ik u vragen over onder meer uw gezondheid en uw persoonlijke situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor het zo volledig mogelijk en naar waarheid verstrekken van alle informatie die voor het het behandelplan van belang kan zijn.

• U blijft zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. Net zoals u zelf verantwoordelijk blijft voor wat u met de opgedane kennis en ervaringen doet in uw dagelijkse leven; voor de besluiten en handelingen waartoe u komt als mogelijke reactie op de therapie.

• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie telefonisch worden geannuleerd. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte is er de gelegenheid tot twee uur voor de sessie kosteloos te annuleren.

• Als ik verhinderd ben, wordt u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Bij het niet doorgaan van een sessie is de praktijk op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ik zal op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak plannen.

• De kosten voor de behandeling dienen na afloop van het consult te worden voldaan per tikkie of contante betaling. Indien niet direct na afloop van het consult de betaling plaats kan vinden betaald u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien u vergeet te betalen ontvangt u een betalingsherinnering. Voldoet u niet binnen 14 dagen na de datum van een betalingsherinnering, dan ben ik gerechtigd om incasso maatregelingen te treffen. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.

• Mocht u ontevreden zijn dan hoor ik dit graag. Dan kijken we samen wat er nodig is en hoe we er samen uit kunnen komen. Mocht u desondanks dit gezamenlijke overleg ontevreden blijven, dan kunt u contact opnemen met de NBVH en beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg). MV-inbeeld is ook, in navolging van deze wet, aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG. Ik ben ingeschreven in het Hbo-Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg. En ik ben onderhevig aan het tuchtrecht verzorgd door de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg).