Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde gesprekken, onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. En er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. (Altijd in overleg)
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Enkele gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst met u overleggen en expliciet uw toestemming vragen.

De cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Tenzij u kiest voor zogenaamde ‘vergetelheid’. In dat geval wordt het dossier vernietigd na afronden van de behandeling. U kunt dit schriftelijk aan mij verzoeken.

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening persoonsgegevens). U heeft het recht om deze gegevens in te zien en vernietiging daarvan te vragen. Aan uw verzoek wordt binnen vier weken gevolg gegeven.

ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • De omschrijving van de behandeling, consult hypnotherapie, en de prestatiecode.
  • De kosten van het consult.